อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ทุกประเภท

5.70% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ 2.80% ต่อปี ประจำ 3.80% ต่อปี
*มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 61 เป็นต้นไป

ผลการดำเนินงาน
ณ เดือน มกราคม พ.ศ.2561
จำนวนสมาชิก
9,372 คน
เงินสด,
เงินฝากธนาคาร-สหกรณ์อื่นๆ
1,432,919,149.61 บาท
เงินลงทุน
14,894,960 บาท
ลูกหนี้เงินกู้สุทธิ
6,008,347,720.90 บาท
ลูกหนี้อื่นๆ
90,781,970.29 บาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
26,763,085.86 บาท
สินทรัพย์อื่นๆ
5,639,262.08 บาท
สินทรัพย์รวม
7,579,346,148.74 บาท
เงินรับฝาก
4,123,041,134.62 บาท
เงินกู้ยืม
1,243,760.48 บาท
เจ้าหนี้อื่นๆ
21,715,339.06 บาท
ทุนเรือนหุ้น
3,068,356,590 บาท
ทุนสำรอง
274,791,572.69 บาท
ทุนสะสมตามข้อบังคับ,ระเบียบและอื่นๆ
16,545,511.79 บาท
รายได้สูงกว่ารายจ่าย
(ก่อนปรับปรุงรายการ)
73,652,240.10 บาท
รวมหนี้สินและทุน
7,579,346,148.74 บาท


ภาพกิจกรรม ประจำปีบัญชี 2560

ดูรูปกิจกรรมปี 61


โครงการประชุมสัมมนาทำแผน ปี 2561 และเล่มรายงานกิจการ ปี 2560

โครงการประชุมสัมมนาทำแผน ปี 2561 และเล่มรายงานกิจการ ปี 2560

โครงการประชุมสัมมนาทำแผน ปี 2561 และเล่มรายงานกิจการ ปี 2560

โครงการประชุมสัมมนาทำแผน ปี 2561 และเล่มรายงานกิจการ ปี 2560

โครงการประชุมสัมมนาทำแผน ปี 2561 และเล่มรายงานกิจการ ปี 2560

ต้อนรับการศึกษาดูงาน จาก สอ.สาธารณสุขราชบุรี จำกัด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด

ผู้ตรวจสอบกิจการ ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด มาศึกษาดูงาน

ผู้ตรวจสอบกิจการ ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด มาศึกษาดูงาน

ผู้ตรวจสอบกิจการ ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด มาศึกษาดูงาน

ผู้ตรวจสอบกิจการ ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด มาศึกษาดูงาน

เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2560

เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2560

เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2560

เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2560

การประชุมผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ

การประชุมผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ

การประชุมผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ

การประชุมผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ

การอบรมสมาชิกใหม่

การอบรมสมาชิกใหม่

การอบรมสมาชิกใหม่

การอบรมสมาชิกใหม่

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานเลขานุการกองทัพบก จำกัด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานเลขานุการกองทัพบก จำกัด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานเลขานุการกองทัพบก จำกัด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานเลขานุการกองทัพบก จำกัด

โครงการประชุมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการดำเนินการ, ผู้ตรวจสอบกิจการ, ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด

โครงการประชุมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการดำเนินการ, ผู้ตรวจสอบกิจการ, ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด

โครงการประชุมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการดำเนินการ, ผู้ตรวจสอบกิจการ, ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด

โครงการประชุมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการดำเนินการ, ผู้ตรวจสอบกิจการ, ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด

ต้อนรับ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และคณะผู้บริหาร

ต้อนรับ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และคณะผู้บริหาร

ต้อนรับ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และคณะผู้บริหาร

ต้อนรับ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และคณะผู้บริหาร

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด


นายนรงค์ บัวชุม
ประธานกรรมการดำเนินการนายเสน่ห์ เจริญศักดิ์
ผู้จัดการ