*

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ทุกประเภท

5.70% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ 2.80% ต่อปี ประจำ 3.80% ต่อปี
*มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 61 เป็นต้นไป

ผลการดำเนินงาน
ณ เดือน มกราคม พ.ศ.2561
จำนวนสมาชิก
9,316 คน
เงินสด,
เงินฝากธนาคาร-สหกรณ์อื่นๆ
832,715,048.32 บาท
เงินลงทุน
14,885,770.00 บาท
ลูกหนี้เงินกู้สุทธิ
6,085,544,294.77 บาท
ลูกหนี้อื่นๆ
174,267,691.06 บาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
26,468,109.81 บาท
สินทรัพย์อื่นๆ
5,670,339.54 บาท
สินทรัพย์รวม
7,139,551,253.50 บาท
เงินรับฝาก
3,788,034,883.48 บาท
เงินกู้ยืม
234,834.04 บาท
เจ้าหนี้อื่นๆ
19,720,498.32 บาท
ทุนเรือนหุ้น
2,960,718,350.00 บาท
ทุนสำรอง
262,970,293.58 บาท
ทุนสะสมตามข้อบังคับ,ระเบียบและอื่นๆ
17,475,953.78 บาท
รายได้สูงกว่ารายจ่าย
(ก่อนปรับปรุงรายการ)
90,396,440.30 บาท
รวมหนี้สินและทุน
7,139,551,253.50 บาท
ที่ตั้ง


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด
109 หมู่ 5 ตำบลโคกหม้อ ถนนเพชรเกษม
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทร.032-737211 ถึง 3
โทรสาร.032-737215
Email : rtsccoop2014@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/rtsccoopนายนรงค์ บัวชุม
ประธานกรรมการดำเนินการนายเสน่ห์ เจริญศักดิ์
ผู้จัดการ