อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ทุกประเภท

5.70% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ 2.80% ต่อปี ประจำ 3.80% ต่อปี
*มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 61 เป็นต้นไป

ผลการดำเนินงาน
ณ เดือน มกราคม พ.ศ.2561
จำนวนสมาชิก
9,372 คน
เงินสด,
เงินฝากธนาคาร-สหกรณ์อื่นๆ
1,432,919,149.61 บาท
เงินลงทุน
14,894,960 บาท
ลูกหนี้เงินกู้สุทธิ
6,008,347,720.90 บาท
ลูกหนี้อื่นๆ
90,781,970.29 บาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
26,763,085.86 บาท
สินทรัพย์อื่นๆ
5,639,262.08 บาท
สินทรัพย์รวม
7,579,346,148.74 บาท
เงินรับฝาก
4,123,041,134.62 บาท
เงินกู้ยืม
1,243,760.48 บาท
เจ้าหนี้อื่นๆ
21,715,339.06 บาท
ทุนเรือนหุ้น
3,068,356,590 บาท
ทุนสำรอง
274,791,572.69 บาท
ทุนสะสมตามข้อบังคับ,ระเบียบและอื่นๆ
16,545,511.79 บาท
รายได้สูงกว่ารายจ่าย
(ก่อนปรับปรุงรายการ)
73,652,240.10 บาท
รวมหนี้สินและทุน
7,579,346,148.74 บาท


ประวัติความเป็นมา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด เป็นสถาบันการเงินประเภทออมทรัพย์ ได้ก่อตั้งและจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2501 โดยมี นายสมเกียรติ พรหมสาขา ณ สกลนคร ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีในสมัยนั้นเป็นผู้ดำเนินการ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของข้าราชการครูและครอบครัวในจังหวัดราชบุรี ให้อยู่ดีกินดี มีสันติสุขตลอดจนจัดสวัสดิการรูปแบบต่างๆ มีสมาชิกแรกเริ่ม 288 คน ทุนเรือนหุ้น (หุ้นละ 10 บาท) จำนวน 8,010 บาท ระยะเวลา 56 ปี นับถึงปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด มีคณะกรรมการดำเนินการมาแล้ว จำนวน 57 ชุด จากวันนั้นถึงวันนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 57 ได้พยายามเร่งรัดพัฒนาสหกรณ์ให้ก้าวไปสู่การเป็นสหกรณ์ชั้นนำ เติบโตจากการรวมพลังและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของมวลสมาชิก เป็นองค์กรทางการเงินชั้นนำในอนาคต และก้าวไปสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาที่พึงปรารถนา ปลอดจากผลกระทบในการปรับโครงสร้างส่วนราชการใหม่ เป็นองค์กรทางการเงินที่ให้บริการอย่างเสมอภาค โปร่งใส รวดเร็วเป็นธรรม และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริตและมีจิตสำนึกในการให้บริการ


นายนรงค์ บัวชุม
ประธานกรรมการดำเนินการ



นายเสน่ห์ เจริญศักดิ์
ผู้จัดการ