อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ทุกประเภท

5.70% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ 2.80% ต่อปี ประจำ 3.80% ต่อปี
*มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 61 เป็นต้นไป

ผลการดำเนินงาน
ณ เดือน มกราคม พ.ศ.2561
จำนวนสมาชิก
9,372 คน
เงินสด,
เงินฝากธนาคาร-สหกรณ์อื่นๆ
1,432,919,149.61 บาท
เงินลงทุน
14,894,960 บาท
ลูกหนี้เงินกู้สุทธิ
6,008,347,720.90 บาท
ลูกหนี้อื่นๆ
90,781,970.29 บาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
26,763,085.86 บาท
สินทรัพย์อื่นๆ
5,639,262.08 บาท
สินทรัพย์รวม
7,579,346,148.74 บาท
เงินรับฝาก
4,123,041,134.62 บาท
เงินกู้ยืม
1,243,760.48 บาท
เจ้าหนี้อื่นๆ
21,715,339.06 บาท
ทุนเรือนหุ้น
3,068,356,590 บาท
ทุนสำรอง
274,791,572.69 บาท
ทุนสะสมตามข้อบังคับ,ระเบียบและอื่นๆ
16,545,511.79 บาท
รายได้สูงกว่ารายจ่าย
(ก่อนปรับปรุงรายการ)
73,652,240.10 บาท
รวมหนี้สินและทุน
7,579,346,148.74 บาท


แบบฟอร์ม
1. ใบบันทึกข้อความ
2. ใบสมัครสมาชิก
3. ใบลาออก
4. ใบคำร้องขอโอนสมาชิกภาพ
5. ใบคำขอเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้
6. ใบคำขอเปลี่ยนแปลงการชำระหุ้น
7. ใบคำร้องขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ กรณี บิดา มารดา บุตร
8. ใบคำร้องขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ กรณี สมาชิกเสียชีวิต
9. ใบคำร้องขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ กรณี คู่สมรสของสมาชิกเสียชีวิต
10. แบบฟอร์มเงินกู้ฉุกเฉิน
11. แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ ATM
12. แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ
13. แบบฟอร์มเงินกู้พิเศษ
14. แบบฟอร์มเงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการพิเศษ


1. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
2. การสมัครสมาชิก


ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
   (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
   (2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
   (3) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
      ก. เป็นข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญหรือลูกจ้างประจำหรือพนักงานราชการหรือลูกจ้าง หรือตำแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งปฏิบัติงานในจังหวัดราชบุรี หรือ
      ข. เป็นข้าราชการ หรือข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้าง หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดราชบุรี หรือ
      ค. เป็นผู้บริหาร หรือครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานในสถานศึกษา เอกชนในจังหวัดราชบุรี หรือ
      ง. เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด หรือ
      จ. เป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด
   (4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
   (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

*ท่านสามารถอ่านรายละเอียด เกี่ยวกับ การเป็นสมาชิก ได้จาก ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ปี 2557 หมวดที่ 5 เรื่องสมาชิก ได้ที่นี่

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด(แบบสมาชิกปกติ) ประกอบด้วย

1. ใบปะหน้า - ปริ้นด้านเดียวโดยใช้กระดาษ A4 สีขาว จำนวน 1 ใบ
2. ใบสมัครสมาชิก - ปริ้นสองด้าน(หน้า-หลัง) โดยใช้กระดาษปก A4 สีฟ้า จำนวน 1 ใบ
3. ใบทะเบียนสมาชิก - ปริ้นสองด้าน(หน้า-หลัง) โดยใช้กระดาษ A4 สีขาว จำนวน 1 ใบ
4. หนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับผลประโยชน์ - ปริ้นด้านเดียว โดยใช้กระดาษปก A4 สีชมพู จำนวน 1 ใบ
5. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด - ปริ้นด้านเดียว โดยใช้กระดาษ A4 สีขาว จำนวน 3 ใบ(กรอกข้อมูลทั้ง 3 ใบ)
6. (เพิ่มเติม) บันทึกข้อตกลงการหักเงินชำระหนี้ฯ - ปริ้นด้านเดียวโดยใช้กระดาษ A4 สีขาว จำนวน 1 ใบ3. การลาออก
ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 41. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
แบบฟอร์มใบลาออก
4. ใบคำร้องขอโอนสมาชิกภาพ
5. ใบคำขอเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้
6. ใบคำขอเปลี่ยนแปลงการชำระหุ้น
7. ใบคำร้องขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ กรณี บิดา มารดา บุตร8. ใบคำร้องขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ กรณี สมาชิกเสียชีวิต9. ใบคำร้องขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ กรณี คู่สมรสของสมาชิกเสียชีวิต
10. แบบฟอร์มเงินกู้ฉุกเฉิน


1. ใบปะหน้า
2. ใบคำขอกู้ฉุกเฉิน (พิมพ์หน้าหลัง)11. แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ ATM


1. ใบปะหน้า กู้สามัญ ATM
2. ใบคำขอกู้สามัญ ATM (พิมพ์ใส่กระดาษปกแข็งสีเหลืองอ่อน)
3. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนผู้กู้
4. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ฯ (เอกสารนี้ใช้ 3 ชุด เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน)12. แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ


1. ใบปะหน้ากู้สามัญ (มี 3 หน้า)
2. ใบคำขอกู้สามัญ(พิมพ์ใส่กระดาษปกแข็งสีส้ม หน้า-หลัง)
3. หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน
4. คำขอถือหุ้นเพิ่มเพื่อให้ครบเกณฑ์
5. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนผู้กู้
6. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ฯ (เอกสารนี้ใช้ 3 ชุด เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน)
7. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนของผู้ค้ำประกัน (พิมพ์ หน้า-หลัง ใช้จำนวนชุดเท่ากับจำนวนคนค้ำ)13. แบบฟอร์มเงินกู้พิเศษ


1. ใบปะหน้า กู้พิเศษ
2. เอกสารประกอบการกู้
3. คำขอกู้พิเศษ (พิมพ์ใส่กระดาษปกแข็งสีม่วงอ่อน หน้า-หลัง)
4. หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน
5. คำขอถือหุ้นเพิ่มเพื่อให้ครบเกณฑ์
6. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนผู้กู้
7. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ฯ (ใช้ 3 ชุด เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน)
8. หนังสือแสดงความยินยอม
9. บันทึกประเมินราคาหลักทรัพย์ค้ำประกัน
10. รายการประเมินโรงเรือน (มี 3 หน้า)
11. แผนที่และรูปถ่าย หลักทรัพย์ค้ำประกัน (มี 3 หน้า)
12. ใบรับรองสถานภาพ14. แบบฟอร์มเงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการพิเศษ


1. ใบปะหน้า
2. ใบคำขอกู้สามัญเพื่อสวัสดิการพิเศษ (พิมพ์หน้า-หลังบนกระดาษปกแข็งสีชมพู)
นายนรงค์ บัวชุม
ประธานกรรมการดำเนินการนายเสน่ห์ เจริญศักดิ์
ผู้จัดการ