เงินกู้โครงการเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2565 (สด.)
เอกสารทั้งหมด 9 รายการ

1. แบบฟอร์ม : หลักเกณฑ์การกู้ สด. (ปริ้นหน้าหลัง)2. แบบฟอร์ม : เอกสารประกอบการกู้ สด.3. แบบฟอร์ม : คำขอกู้ สด. (ปริ้นหน้าหลัง)4. แบบฟอร์ม : หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน5. แบบฟอร์ม : หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนผู้กู้6. แบบฟอร์ม : หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ฯ (ปริ้น 3 ใบ)7. แบบฟอร์ม : หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนของผู้ค้ำ (ปริ้นหน้าหลัง ตามจำนวนผู้ค้ำ หรือปริ้น 3 ใบ)8. แบบฟอร์ม : ใบรับรองความเป็นโสด (ใช้เฉพาะประกอบการกู้เพียงเท่านั้น)9. แบบฟอร์ม : บันทึกข้อตกลงการหักชำระหนี้ฯ (เฉพาะสมาชิกสังกัดเอกชน)