*


รายการย่อแสดง
สินทรัพย์และหนี้สิน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 64
คำแนะนำการเตรียมความพร้อมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ


   อ่านรายงานประจำปี 2564


   1. แบบE-Book Online
   

   2. แบบ PDF แยกไฟล์

เอกสาร

คลิก ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์/ที่ปรึกษา

คลิก คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64

คลิก ผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 64 และผู้ตรวจสอบภายในปี 64

คลิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด

คลิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เกษียณอายุ ปี 2564, เจ้าหน้าที่สมาคม ฌกส. และเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานฯ

คลิก หนังสือขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

คลิก ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

คลิก ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

คลิก ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

คลิก 3.1 เรื่องรายงานผลการดำเนินคดีการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล

คลิก 3.2 เรื่องรายงานประจำปี 2564

คลิก 3.3 เรื่องรายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564

คลิก 3.4 เรื่องสรุปค่าตอบแทนคณะกรรมการ, ที่ปรึกษา, ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, ผู้ตรวจสอบภายใน, ผู้ตรวจสอบกิจการ, ผู้จัดการและรองผู้จัดการ ประจำปี 2564

คลิก 3.5 เรื่องรายละเอียดการสรรหา ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 65

คลิก ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

คลิก 4.1 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564

คลิก 4.2 เรื่องพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564

คลิก 4.3 เรื่องพิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2565

คลิก 4.4 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ราชบุรี จำกัด ระยะที่ 3 (พ.ค. 2564 - 2567), แผนกลยุทธ์ฯ, แผนงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564

คลิก 4.5 เรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2565

คลิก 4.6 เรื่องพิจารณาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ว่าด้วย วิธีการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2564

คลิก 4.7 เรื่องพิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักกรรมการดำเนินการ กรรมการอื่น อนุกรรมการ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2565

คลิก 4.8 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 25653

คลิก 4.9 เรื่องพิจารณาตัดจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้สหกรณ์

คลิก ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องข้อเสนอแนะของหน่วยงาน

คลิก 5.1 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี

คลิก 5.2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี

คลิก ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

คลิก 6.1 การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก

คลิก 6.2 การกำหนดการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อสรรหา ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 65

คลิก ภาคผนวก

คลิก หรือดาวน์โหลดแบบรวมเล่มรายงานประจำปี 2564

นายนรงค์ บัวชุม
ประธานกรรมการดำเนินการนายเสน่ห์ เจริญศักดิ์
ผู้จัดการนโยบายร่วม ปปง.
รายละเอียด...
Download ใบคําขอเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยพิทักษ์ทุน