💻ระบบสมาชิก Online💻


💸ระบบคำนวนสินเชื่อ💸


รายการย่อแสดง
สินทรัพย์และหนี้สิน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 67
คำแนะนำการเตรียมความพร้อมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯAbout Us

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด เป็นสถาบันการเงินประเภทออมทรัพย์ ได้ก่อตั้งและจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2501 โดยมี นายสมเกียรติ พรหมสาขา ณ สกลนคร ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีในสมัยนั้นเป็นผู้ดำเนินการ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของข้าราชการครูและครอบครัวในจังหวัดราชบุรี ให้อยู่ดีกินดี มีสันติสุขตลอดจนจัดสวัสดิการรูปแบบต่างๆ มีสมาชิกแรกเริ่ม 288 คน ทุนเรือนหุ้น (หุ้นละ 10 บาท) จำนวน 8,010 บาท ระยะเวลา 56 ปี นับถึงปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด มีคณะกรรมการดำเนินการมาแล้ว จำนวน 57 ชุด จากวันนั้นถึงวันนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 57 ได้พยายามเร่งรัดพัฒนาสหกรณ์ให้ก้าวไปสู่การเป็นสหกรณ์ชั้นนำ เติบโตจากการรวมพลังและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของมวลสมาชิก เป็นองค์กรทางการเงินชั้นนำในอนาคต และก้าวไปสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาที่พึงปรารถนา ปลอดจากผลกระทบในการปรับโครงสร้างส่วนราชการใหม่ เป็นองค์กรทางการเงินที่ให้บริการอย่างเสมอภาค โปร่งใส รวดเร็วเป็นธรรม และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริตและมีจิตสำนึกในการให้บริการ

ที่ตั้ง


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด
109 หมู่ 5 ตำบลโคกหม้อ ถนนเพชรเกษม
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทร.032-737211 ถึง 3
โทรสาร.032-737215
Email : rtsccoop2014@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/rtsccoopนายสุริยะ ชมศรีเมฆ
ประธานกรรมการดำเนินการนางใจทิพย์ สังขวุฒิ
ผู้จัดการ

ประกาศ
เชิญชวนสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด (สค.รบ.)


รายละเอียดและใบสมัคร clickนโยบายร่วม ปปง.
รายละเอียด...
Download ใบคําขอเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยพิทักษ์ทุน