💻ระบบสมาชิก Online💻


💸ระบบคำนวนสินเชื่อ💸


รายการย่อแสดง
สินทรัพย์และหนี้สิน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 67
คำแนะนำการเตรียมความพร้อมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

แบบฟอร์ม
1. แบบฟอร์ม ใบบันทึกข้อความ
2. แบบฟอร์ม ใบสมัครสมาชิก
3. แบบฟอร์ม ใบลาออก
4. แบบฟอร์ม ใบคำร้องขอโอนสมาชิกภาพ
5. แบบฟอร์ม ใบคำขอเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้
6. แบบฟอร์ม ใบคำขอเปลี่ยนแปลงการชำระหุ้น
7. แบบฟอร์ม ใบคำร้องขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ กรณี บิดา มารดา บุตร
8. แบบฟอร์ม ใบคำร้องขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ กรณี สมาชิกเสียชีวิต
9. แบบฟอร์ม ใบคำร้องขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ กรณี คู่สมรสของสมาชิกเสียชีวิต
10. แบบฟอร์มคำขอกู้เงิน - เงินกู้ฉุกเฉิน
11. แบบฟอร์มคำขอกู้เงิน - เงินกู้สามัญ ATM
12. แบบฟอร์มคำขอกู้เงิน - เงินกู้สามัญทั่วไป
13. แบบฟอร์มคำขอกู้เงิน - เงินกู้พิเศษ
14. แบบฟอร์มคำขอกู้เงิน - เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการพิเศษ
15. แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารฯ
16. แบบฟอร์ม ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด
17. แบบฟอร์ม แจ้งลาออกจากโรงเรียน/ย้ายสังกัด และขอเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งชำระหนี้
18. แบบฟอร์ม คำขอเพิ่มวงเงินกู้สามัญ ATM (เพิ่มวงเงินกู้ ฉอ.)
19. แบบฟอร์ม โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อบ้านหลังแรก พ.ศ.2566
20. แบบฟอร์มคำขอกู้เงิน โครงการเงินสวัสดิการ พ.ศ.2565 (สด.)1. แบบฟอร์ม ใบบันทึกข้อความ
2. แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ประกอบด้วย
Download แบบฟอร์ม ใบสมัครสมาชิก (ให้ Download และ Print ตามรายการด้านล่าง)

1. Download ใบปะหน้า
(ปริ้นใส่กระดาษ A4 สีขาว 1 ใบ)


2. Download ใบสมัครสมาชิก
(ปริ้นสองด้าน(หน้า-หลัง) โดยใช้กระดาษปก A4 สีฟ้า จำนวน 1 ใบ)


3. Download ใบทะเบียนสมาชิก
(ปริ้นสองด้าน(หน้า-หลัง) โดยใช้กระดาษ A4 สีขาว จำนวน 1 ใบ)


4. Download หนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับผลประโยชน์
(ปริ้นบนกระดาษปกแข็ง A4 สีชมพู 1 ใบ)


5. Download หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด
(ปริ้นบนกระดาษ A4 สีขาว จำนวน 3 ใบ(กรอกข้อมูลทั้ง 3 ใบ))


6. Download บันทึกข้อตกลงการหักเงินชำระหนี้ฯ (ใช้เฉพาะ รร.สังกัด เอกชน)
(ปริ้นด้านเดียวโดยใช้กระดาษ A4 สีขาว จำนวน 1 ใบ)
3. แบบฟอร์ม ใบลาออก
4. แบบฟอร์ม ใบคำร้องขอโอนสมาชิกภาพ

Download แบบฟอร์ม ใบคำร้องขอโอนสมาชิกภาพ5. แบบฟอร์ม ใบคำขอเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้

Download แบบฟอร์ม ใบคำขอเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้6. แบบฟอร์ม ใบคำขอเปลี่ยนแปลงการชำระหุ้น

Download แบบฟอร์ม ใบคำขอเปลี่ยนแปลงการชำระหุ้น7. แบบฟอร์ม ใบคำร้องขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ กรณี บิดา มารดา บุตร8. แบบฟอร์ม ใบคำร้องขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ กรณี สมาชิกเสียชีวิต9. แบบฟอร์ม ใบคำร้องขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ กรณี คู่สมรสของสมาชิกเสียชีวิต10. แบบฟอร์มคำขอกู้เงิน - เงินกู้ฉุกเฉิน
Download แบบฟอร์มคำขอกู้เงิน - เงินกู้ฉุกเฉิน (ให้ Download และ Print ตามรายการด้านล่าง)11. แบบฟอร์มคำขอกู้เงิน - เงินกู้สามัญ ATM
Download แบบฟอร์มคำขอกู้เงิน - เงินกู้สามัญ ATM (ให้ Download และ Print ตามรายการด้านล่าง)

1. Download ใบปะหน้า
(ปริ้นบนกระดาษ A4 สีขาว 1 หน้า)


2. Download ใบคำขอกู้สามัญ ATM
(ปริ้นบนกระดาษปกแข็ง A4 สีเหลืองอ่อน 1 หน้า)


3. Download หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนผู้กู้
(ปริ้นบนกระดาษ A4 สีขาว 1 หน้า)


4. Download หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ สอ.รบ.
(ปริ้นบนกระดาษ A4 สีขาว 1 หน้า จำนวน 3 ชุด)


5. Download หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน
(ปริ้นบนกระดาษ A4 สีขาว 1 หน้า)
12. แบบฟอร์มคำขอกู้เงิน - เงินกู้สามัญทั่วไป
Download แบบฟอร์มคำขอกู้เงิน - เงินกู้สามัญทั่วไป (ให้ Download และ Print ตามรายการด้านล่าง)

1. Download ใบปะหน้า เงินกู้สามัญทั่วไป
(ปริ้นบนกระดาษ A4 สีขาว 3 มี 3 หน้า)


2. Download ใบคำขอกู้สามัญทั่วไป
(พิมพ์ใส่กระดาษปกแข็งสีส้ม A4 หน้า-หลัง 1 แผ่น)


3. Download หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน
(พิมพ์ใส่กระดาษ A4 สีขาว 1 แผ่น)


4. Download คำขอถือหุ้นเพิ่มเพื่อให้ครบเกณฑ์
(พิมพ์ใส่กระดาษ A4 สีขาว 1 แผ่น)


5. Download หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนผู้กู้
(พิมพ์ใส่กระดาษ A4 สีขาว 1 แผ่น)


6. Download หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ฯ
(พิมพ์ใส่กระดาษ A4 สีขาว 3 แผ่น)


7. Download หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนของผู้ค้ำประกัน
(พิมพ์ใส่กระดาษ A4 สีขาว หน้า-หลัง ปริ้นตามจำนวนผู้ค้ำฯ เพื่อให้ผู้ค้ำฯลงนาม)


8. Download ใบรับรองความเป็นโสด
(พิมพ์ใส่กระดาษ A4 สีขาว 1 แผ่น)


9. Download บันทึกข้อตกลงการหักชำระหนี้ฯ (สำหรับ รร.เอกชนเท่านั้น)
(พิมพ์ใส่กระดาษ A4 สีขาว 1 แผ่น)
13. แบบฟอร์มคำขอกู้เงิน - เงินกู้พิเศษ

Download แบบฟอร์มคำขอกู้เงิน - เงินกู้พิเศษ (ให้ Download และ Print ตามรายการด้านล่าง)

1. Download ใบปะหน้า เงินกู้พิเศษ
(พิมพ์ใส่กระดาษ A4 สีขาว 1 แผ่น)


2. Download เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการยื่นกู้พิเศษ
(พิมพ์ใส่กระดาษ A4 สีขาว 1 แผ่น)


3. Download คำขอกู้พิเศษ
(พิมพ์ใส่กระดาษปกแข็ง A4 สีม่วงอ่อน ปริ้นหน้า-หลัง 1 แผ่น)


4. Download หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน
(พิมพ์ใส่กระดาษ A4 สีขาว 1 แผ่น)


5. Download หนังสือแสดงความยินยอม
(พิมพ์ใส่กระดาษ A4 สีขาว 1 แผ่น)


6. Download หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนผู้กู้
(พิมพ์ใส่กระดาษ A4 สีขาว 1 แผ่น)


7. Download หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ สอ.รบ.
(พิมพ์ใส่กระดาษ A4 สีขาว 3 แผ่น)


8. Download บันทึกประเมินราคาหลักทรัพย์ค้ำประกัน
(พิมพ์ใส่กระดาษ A4 สีขาว 1 แผ่น)


9. Download รายการประเมินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
(พิมพ์ใส่กระดาษ A4 สีขาว 1 แผ่น)


10. Download รูปถ่ายและแผนที่หลักทรัพย์ค้ำประกันฯ
(พิมพ์ใส่กระดาษ A4 สีขาว 3 หน้า)


11. Download ใบรับรองความเป็นโสด(ใช้สำหรับการกู้เงินเท่านั้น)
(พิมพ์ใส่กระดาษ A4 สีขาว 1 แผ่น)


12. Download บันทึกข้อตกลงการหักชำระหนี้ฯ (สำหรับ รร.เอกชน เท่านั้น)
(พิมพ์ใส่กระดาษ A4 สีขาว 1 แผ่น)

14. แบบฟอร์มคำขอกู้เงิน - เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการพิเศษ

Download แบบฟอร์มคำขอกู้เงิน - เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการพิเศษ (ให้ Download และ Print ตามรายการด้านล่าง)15. แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารฯ

*หมายเหตุ : สมาชิกต้อง Print เอกสารนี้ ออกมา 2 ใบ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมนำไปให้ธนาคารเซ็นต์รับรองเอกสารทั้ง 2 ใบ โดยธนาคารจะเก็บเอกสารไว้ 1 ใบ ส่วนอีก 1 ใบ ให้สมาชิกส่งเอกสารให้สหกรณ์ฯ16. แบบฟอร์ม ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด

*หมายเหตุ : เอกสารหน้าที่ 1 ให้ Print ลงบนกระดาษ A4 ปกแข็งสีฟ้า / หน้าที่ 2-3 Print ลงบนกระดาษ A4 สีขาวปกติ17. แบบฟอร์ม แจ้งลาออกจากโรงเรียน/ย้ายสังกัด และ ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งชำระหนี้18. แบบฟอร์ม คำขอเพิ่มวงเงินกู้สามัญ ATM (ฉอ.)
*หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่มีสัญญากู้สามัญ ATM เดิมของกรุงไทยแล้ว เพียงเท่านั้น19. แบบฟอร์ม โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อบ้านหลังแรก พ.ศ. 2566

 

1. Download เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการยื่นกู้บ้านหลังแรก
(พิมพ์ใส่กระดาษ A4 สีขาว 1 แผ่น)


2. Download แบบฟอร์ม โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อบ้านหลังแรก พ.ศ. 2566 (สั่งพิมพ์ หน้า-หลัง กระดาษปกแข็งสีเขียวอ่อน)

3. Download หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน
(พิมพ์ใส่กระดาษ A4 สีขาว 1 แผ่น)


4. Download หนังสือแสดงความยินยอม
(พิมพ์ใส่กระดาษ A4 สีขาว 1 แผ่น)


5. Download หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนผู้กู้
(พิมพ์ใส่กระดาษ A4 สีขาว 1 แผ่น)


6. Download หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ สอ.รบ.
(พิมพ์ใส่กระดาษ A4 สีขาว 3 แผ่น)


7. Download บันทึกประเมินราคาหลักทรัพย์ค้ำประกัน
(พิมพ์ใส่กระดาษ A4 สีขาว 1 แผ่น)


8. Download รายการประเมินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
(พิมพ์ใส่กระดาษ A4 สีขาว 1 แผ่น)


9. Download รูปถ่ายและแผนที่หลักทรัพย์ค้ำประกันฯ
(พิมพ์ใส่กระดาษ A4 สีขาว 3 หน้า)


10. Download ใบรับรองความเป็นโสด(ใช้สำหรับการกู้เงินเท่านั้น)
(พิมพ์ใส่กระดาษ A4 สีขาว 1 แผ่น)


11. Download บันทึกข้อตกลงการหักชำระหนี้ฯ (สำหรับ รร.เอกชน เท่านั้น)
(พิมพ์ใส่กระดาษ A4 สีขาว 1 แผ่น)
20. แบบฟอร์มคำขอกู้เงิน โครงการเงินสวัสดิการ พ.ศ.2565 (สด.)

1. ใบปะหน้า กู้ สด.
2. คำขอกู้ สด.
ปริ้น หน้า-หลัง

3. หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน
4. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนผู้กู้
5. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ฯ ปริ้น 3 ใบ
6. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนของผู้ค้ำ ปริ้นหน้า-หลัง
7. ใบรับรองสถานภาพ (ใช้เฉพาะเรื่องกู้ เท่านั้น)
8. บันทึกข้อตกลงการหักชำระหนี้ฯ (เฉพาะสมาชิกเอกชน)

นายสุริยะ ชมศรีเมฆ
ประธานกรรมการดำเนินการนางใจทิพย์ สังขวุฒิ
ผู้จัดการ

ประกาศ
เชิญชวนสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด (สค.รบ.)


รายละเอียดและใบสมัคร clickนโยบายร่วม ปปง.
รายละเอียด...
Download ใบคําขอเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยพิทักษ์ทุน