*


รายการย่อแสดง
สินทรัพย์และหนี้สิน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 65
คำแนะนำการเตรียมความพร้อมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2565
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ว่าด้วย เงินสวัสดิการสำหรับสมาชิก พ.ศ. 2563
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ว่าด้วย เงินทุนเรือนหุ้น พ.ศ. 2563
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ว่าด้วย การจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2561
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด การบริหารพัสดุสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด พ.ศ.2561


นายสุริยะ ชมศรีเมฆ
ประธานกรรมการดำเนินการนางใจทิพย์ สังขวุฒิ
ผู้จัดการ


ประกาศ
เชิญชวนสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด (สค.รบ.)

รายละเอียดและใบสมัคร clickนโยบายร่วม ปปง.
รายละเอียด...
Download ใบคําขอเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยพิทักษ์ทุน