อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ทุกประเภท

5.45% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ 2.55% ต่อปี ประจำ 3.55% ต่อปี
*มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 61 เป็นต้นไป

ผลการดำเนินงาน
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
จำนวนสมาชิก
9,372 คน
เงินสด,
เงินฝากธนาคาร-สหกรณ์อื่นๆ
1,432,919,149.61 บาท
เงินลงทุน
14,894,960 บาท
ลูกหนี้เงินกู้สุทธิ
6,008,347,720.90 บาท
ลูกหนี้อื่นๆ
90,781,970.29 บาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
26,763,085.86 บาท
สินทรัพย์อื่นๆ
5,639,262.08 บาท
สินทรัพย์รวม
7,579,346,148.74 บาท
เงินรับฝาก
4,123,041,134.62 บาท
เงินกู้ยืม
1,243,760.48 บาท
เจ้าหนี้อื่นๆ
21,715,339.06 บาท
ทุนเรือนหุ้น
3,068,356,590 บาท
ทุนสำรอง
274,791,572.69 บาท
ทุนสะสมตามข้อบังคับ,ระเบียบและอื่นๆ
16,545,511.79 บาท
รายได้สูงกว่ารายจ่าย
(ก่อนปรับปรุงรายการ)
73,652,240.10 บาท
รวมหนี้สินและทุน
7,579,346,148.74 บาท


รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำปีบัญชี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด
ในเดือนต่างๆ
ก.ย. 61

ต.ค. 61

พ.ย. 61

ธ.ค. 61

ม.ค. 62

ก.พ. 62

มี.ค. 62

เม.ย. 62
พ.ค. 62
มิ.ย. 62
ก.ค. 62
ส.ค. 62
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำปีบัญชี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด
ในเดือนต่างๆ
ก.ย. 60

ต.ค. 60

พ.ย. 60

ธ.ค. 60

ม.ค. 61

ก.พ. 61

มี.ค. 61

เม.ย. 61

พ.ค. 61

มิ.ย. 61

ก.ค. 61

ส.ค. 61


รายชื่อผู้เสียชีวิต สส.สอ.รบ. เดือน มี.ค. - มิ.ย. 62 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด

รายชื่อผู้เสียชีวิต สส.สอ.รบ. เดือน ธ.ค. 61 - ก.พ. 62 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด

รายชื่อผู้เสียชีวิต สส.สอ.รบ. เดือน ต.ค. - ธ.ค. 61 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด

รายชื่อผู้เสียชีวิต สส.สอ.รบ. เดือน ม.ค. - ก.ย. 61 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด
เรื่อง การฝากเงินและการเปิดบัญชีของสมาชิก

24/01/2561 ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
*มีผลบังคับใช้ 31 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด
เรื่อง การทำประกันชีวิต