อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ทุกประเภท

5.20% ต่อปี *มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 63 เป็นต้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ 2.20% ต่อปี ประจำ 3.20% ต่อปี
*มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 63 เป็นต้นไป

รายการย่อแสดง
สินทรัพย์และหนี้สิน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 63




คำแนะนำการเตรียมความพร้อมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ






















รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำปีบัญชี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด
ในเดือนต่างๆ
ก.ย. 63

ต.ค. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64
มี.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 61-63

รายชื่อผู้เสียชีวิต สส.สอ.รบ. เดือน มี.ค. - มิ.ย. 62 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด

รายชื่อผู้เสียชีวิต สส.สอ.รบ. เดือน ธ.ค. 61 - ก.พ. 62 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด

รายชื่อผู้เสียชีวิต สส.สอ.รบ. เดือน ต.ค. - ธ.ค. 61 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด

รายชื่อผู้เสียชีวิต สส.สอ.รบ. เดือน ม.ค. - ก.ย. 61 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด
เรื่อง การฝากเงินและการเปิดบัญชีของสมาชิก

24/01/2561 ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
*มีผลบังคับใช้ 31 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด
เรื่อง การทำประกันชีวิต



นายนรงค์ บัวชุม
ประธานกรรมการดำเนินการ



นายเสน่ห์ เจริญศักดิ์
ผู้จัดการ



นโยบายร่วม ปปง.
รายละเอียด...




Download ใบคําขอเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยพิทักษ์ทุน