*

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ทุกประเภท

5.70% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ 2.80% ต่อปี ประจำ 3.80% ต่อปี
*มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 61 เป็นต้นไป

ผลการดำเนินงาน
ณ เดือน มกราคม พ.ศ.2561
จำนวนสมาชิก
9,316 คน
เงินสด,
เงินฝากธนาคาร-สหกรณ์อื่นๆ
832,715,048.32 บาท
เงินลงทุน
14,885,770.00 บาท
ลูกหนี้เงินกู้สุทธิ
6,085,544,294.77 บาท
ลูกหนี้อื่นๆ
174,267,691.06 บาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
26,468,109.81 บาท
สินทรัพย์อื่นๆ
5,670,339.54 บาท
สินทรัพย์รวม
7,139,551,253.50 บาท
เงินรับฝาก
3,788,034,883.48 บาท
เงินกู้ยืม
234,834.04 บาท
เจ้าหนี้อื่นๆ
19,720,498.32 บาท
ทุนเรือนหุ้น
2,960,718,350.00 บาท
ทุนสำรอง
262,970,293.58 บาท
ทุนสะสมตามข้อบังคับ,ระเบียบและอื่นๆ
17,475,953.78 บาท
รายได้สูงกว่ารายจ่าย
(ก่อนปรับปรุงรายการ)
90,396,440.30 บาท
รวมหนี้สินและทุน
7,139,551,253.50 บาทรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำปีบัญชี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด
ในเดือนต่างๆ
ก.ย. 61

ต.ค. 61

พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62
มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำปีบัญชี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด
ในเดือนต่างๆ
ก.ย. 60

ต.ค. 60

พ.ย. 60

ธ.ค. 60

ม.ค. 61

ก.พ. 61

มี.ค. 61

เม.ย. 61

พ.ค. 61

มิ.ย. 61

ก.ค. 61

ส.ค. 61
รายชื่อผู้เสียชีวิต สส.สอ.รบ. เดือน ม.ค. - ก.ย. 61 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด
เรื่อง การฝากเงินและการเปิดบัญชีของสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด (สค.รบ.) เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ กรณีอายุเกิน 60 ปี ในวาระ สอ.รบ. ครบรอบ 60 ปี

24/01/2561 ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
*มีผลบังคับใช้ 31 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด
เรื่อง การทำประกันชีวิต

28 สิงหาคม 2560 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด
เรื่อง การรับฝากเงินจากสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย(สสอค.)
แจ้งรายชื่อสมาชิกที่พ้นสภาพตามข้อบังคับ ครั้งที่ 1/2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด
ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก(ถือใช้ ตั้งแต่ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป)นายนรงค์ บัวชุม
ประธานกรรมการดำเนินการนายเสน่ห์ เจริญศักดิ์
ผู้จัดการ