อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ทุกประเภท

5.20% ต่อปี *มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 63 เป็นต้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ 2.20% ต่อปี ประจำ 3.20% ต่อปี
*มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 63 เป็นต้นไป

รายการย่อแสดง
สินทรัพย์และหนี้สิน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 63
คำแนะนำการเตรียมความพร้อมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ


ทำเนียบเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัดนายนรงค์ บัวชุม
ประธานกรรมการดำเนินการนายเสน่ห์ เจริญศักดิ์
ผู้จัดการนโยบายร่วม ปปง.
รายละเอียด...
Download ใบคําขอเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยพิทักษ์ทุน