*

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ทุกประเภท

5.20% ต่อปี *มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 63 เป็นต้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ 2.20% ต่อปี ประจำ 3.20% ต่อปี
*มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 63 เป็นต้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ATM Online

ร้อยละ 0.5 บาทต่อปี
*มีผลตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค. 63 เป็นต้นไป

รายการย่อแสดง
สินทรัพย์และหนี้สิน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63




คำแนะนำการเตรียมความพร้อมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ


ทำเนียบเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด











นายนรงค์ บัวชุม
ประธานกรรมการดำเนินการ



นายเสน่ห์ เจริญศักดิ์
ผู้จัดการ



นโยบายร่วม ปปง.
รายละเอียด...




Download ใบคําขอเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยพิทักษ์ทุน